CENTENARY AND BEYOND - NATU 1918 – 2018
call us: 035 772 1608
email us: letstalk@natu.org.za
Social

To: All Editors of Media Houses and Journalists

UKUPHAZAMISEKA KOKUFUNDA KWILEMBE NOGU

Mhleli, ngivumele ngiphefumule ngokuphazamiseka kwakamuva kwezifunda iLembe noGu. Lokhu kuphazamiseka bekwenziwa ngenye yezinyunyana ebifuna amandla okulawula lezi zifunda. Okusiphatha kabuhlungu siyinyunyana yothisha iNatu ngukuthi ekugcineni izingane zethu eziba izisulu, ezisala zingenabani ezikoleni njengoba othisha ebengayingeni eyokumashela into engekho bebekhishwa ngendluzula yilabaholi ebengena ezikoleni bephethe izikhali bephokophele ukuphazamisa ikusasa lezingane zethu njengesizwe esimnyama. Kuyishwa ukuthi sekwaba nabaholi abancamela ukuthi kufe isizwe ngenxa nje yokucabangeni izisu zabo nokuthanda izikhundla bebebenza sengathi balwela abantu kanti bayabasebenzisa njengezitebhisi ukuze baqhwakele ezincongweni. Kubuhlungu ukubona othisha bematasatasa bemashela into engekho ngenxa yokubeka I themba kubaholi abangenendaba nabo kodwa abanenjongo yokusebenzisa abasebenzi ukufeza izinjongo zabo. Lokhu okwenzeka kulezi zifunda ipolitiki nje eshibhile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 3 =